Videomöten

Vi kan nu erbjuda digitala läkarbesök via video i din smartphone. Du behöver ladda ner vår app "Husläkarna Roslags Näsby" som finns i App Store eller Google Play.

Klicka på länken så kan du läsa instruktionerna för att se hur du går tillväga inför ditt videobesök

videomöten_2.pdf

Glöm ej: Efter att du har laddat ner vår app behöver du logga in för att kunna bli uppringd.

Om du väljer att betala dina digitala videobesök med faktura kan du få överblick över dina debiteringar via denna länk: 

https://www.myafterpay.com/sv-se

Om du behöver personlig service rörande din faktura från videomötet så finns kontaktuppgifter här: Arvato kundservice

    

Personuppgiftspolicy

Roslags Näsby husläkarmottagning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter vi samlar in från dig

Om du använder vår app ”Husläkarna Roslags Näsby” skapas användargenererade uppgifter som kan vara personidentifierbara.

Vad samlas in?

När appen laddas ner och används hämtas information från mobilens kontaktbok, innehållande namn och telefonnummer på kontakten. Varken samtalsloggar från mobilen eller SMS från mobilen samlas in.

Systemspecifika uppgifter så som typ av telefon, operativ, session, mast osv samlas också in.

Varför samlas det in?

Kontakt- och samtalsrelaterade uppgifter nyttjas för att smidig kunna ringa och skicka sms samt följa upp pågående kontakter per användare.

Systemspecifika uppgifter så som typ av telefon, operativ, session, mast osv samlas i loggning och felsökningssyfte för att kunna förbättra tjänsten och för att upprätthålla tjänstens tillgänglighet.

Hur lagras uppgifterna?

Enskilda användares kontakter som samlas in från användarens mobiltelefon lagras inte persistent utan läses in när appen används. Dessa kontakter lagras inte centralt.

Hur delas uppgifterna?

Enskilda användares kontaktuppgifter som hämtas från mobilen kontaktbok delas inte med tredje part. 

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter samt gallringstider

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med vår behandling är att kunna hjälpa dig med ditt ärende och nyttjandet av våra tjänster. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är:

  • Systemleverantörer (avseende telefonitjänster)
  • Betalningsförmedlare (avseende betalning av patientavgift) 

För en aktuell lista på samtliga personuppgiftsbiträden kontakta info@rnhlm.se  

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling, nämligen sjukvårdsaktörer inom och utom Region Stockholm.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju år.

Ljud, text eller videosamtal i vårdsyfte spelas ej in.

Gallring av personuppgifter i form av ärenden i vårdsyfte gallras snarast.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss, antingen på Roslags Näsby husläkarmottagning, Kanalvägen 17, 183 38 Täby eller per telefon 08-51256200 eller e-post info@rnhlm.se

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Roslags Näsby husläkarmottagning den 5 mars 2024